ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Floor van Lier gevestigd Heufkenweg 7, 5403PJ Uden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Kvk 63913305, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, ook wel klant of deelnemer genoemd.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;

Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van
Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen
Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3. KENNISMAKEN / INFORMATIE-UITWISSELING

Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.floorvanlier.nl en www.ouderacademie.nl

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

ARTIKEL 5. REGELS ROND AFSPRAKEN

Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij/zij tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en zelfstandig vertrekt indien afgesproken.

Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat opdrachtgever niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat hijzelf door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

Indien een training bij te weinig deelnemers geen doorgang kan vinden worden deelnemers minimaal 2 weken vooraf schriftelijk, dan wel door een geautomatiseerd bericht op de hoogte gesteld. Vergoedingen worden volledig terug gestort

Indien een coachafspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Voor workshops en trainingen geldt dat annuleren van deelname kosteloos is tot 1 maand vooraf aan de workshop/training. Bij annuleren binnen 1 maand en meer dan 14 dagen voor aanvang van de workshop/training is deelnemer 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop/training is Opdrachtgever het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.

Bij aankoop van online programma’s heeft Opdrachtgever recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

ARTIKEL 6. TARIEVEN

Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

De geldende tarieven staan vermeld op www.floorvanlier.nl en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

ARTIKEL 7. FACTUUR EN BETALING

Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.

Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 8. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.

Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.

Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

ARTIKEL 10. KLACHTEN EN GESCHILLEN

Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.

De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer www.floorvanlier.nl Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

ARTIKEL 11. SLOTBEPALINGEN

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemerwww.floorvanlier.nl